ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА DIR.BG

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DIR.BG И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА 'Съгласен съм с условията на Dir.bg'.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ" АД (наричан по-долу DIR.BG) от една страна и потребителите на Интернет сайтове на DIR.BG, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

"ДИР.БГ" АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. Данаил Дечев № 7.

"ДИР.БГ" EАД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под
№ 3-17927/15/10/2003, по повод данните, предоставяни доброволно от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с ползването от тях на УСЛУГИ, оказвани от DIR.BG.


1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ


DIR.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, електронна поща, хостинг, сайт конструктор, регистрация на домейн, използване на система за пазаруване в интернет, достъп до публични интернет точки, електронна и мобилна търговия , директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

DIR.BG предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. DIR.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://pay.dir.bg/user_agreement.php

При използване УСЛУГИТЕ на DIR.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DIR.BG С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че DIR.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. DIR.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ


Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на DIR.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DIR.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, DIR.BG уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА DIR.BG


Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на DIR.BG при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от ДИР.БГ по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на DIR.BG

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от DIR.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

DIR.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


DIR.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на DIR.BG, след като извърши процеса на регистрация.

За използване на системата за търговия през интернет и в някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност и потвърждение на операции ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до него нямат достъп други лица.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно DIR.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, DIR.BG ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

DIR.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. DIR.BG не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпространявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства DIR.BG няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на DIR.BG, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на DIR.BG, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на ДИР.БГ ;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


7. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

В Дир.бг АД разбираме колко е важна сигурността на Вашата лична информация. Тук ще намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация получаваме и събираме когато посетите някой от нашите сайтове и как я защитаваме от получаването и от трети страни.

Дир.бг АД не продава лична информация на трети страни.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ - тази информация се изисква при някой услуги при регистрация за тяхното ползване. Тя може да включва имейл адрес, парола , пол, дата на раждане, хобита и други подобни. Тази информация ни позволява да направим нашите сайтове по удобни и лесни за използване от Вас.
Тази информация може да бъде предадена на трети страни само с личното ви съгласие за това.

Предоставянето на тази информация на трети страни може да стане в случай на изискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - Log files - лог файлове, също като повечето сайтове ние събираме и използваме данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP , кой браузер (като Mozzilla, IE, Chrome и други )и операционна система (Linux, Windows, iOS) използвате , в кое време сте посетили нашият уеб сайт а също така и страниците които се посетили при нас.

БИСКВИТКИ - Cookies - това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня. Това ни позволява да събираме обратна информация от браузера. Вие може да изтриете бисквитките на Дир.бг или трети страни чрез опция във всеки браузер. Чрез бисквитки ние запомняме вашите предпочитания за работа с нашите сайтове като настройки и влизания. Повече информация за бисквитките може да намерите на адрес http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

УЕБ УКАЗАТЕЛИ - web beacons - са файлове , които позволяват на даден сайт да събира информация за броя посетители и да има достъп до техните "бисквитки". Повече информация за уеб указателите може да намерите тук http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Дир.бг използва както собствена система за показване на реклама, така и системи на трети страна (Google AdSence и други) за показване на реклама в нашите сайтове. Тези мрежи може да изполват технологии като "бисквитки" и "уеб указатели" и събират данни като Вашият IP адрес, браузър и някой случаи дали имате инсталиран Adobe FLASH. В повечето случаи тези данни се използват за показване на реклама базираща се на вашето местоположение, например ако сте в България ще видите една реклама , а извън нея друга, или за показване на реклама, в зависимост от сайтове които преди това сте посетили.
Google AdSence използва "DART" бисквитка , с помоща на която ви показва реклама базираща се на вашите предпочитания и посещения на сайтове.

Вие може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни във вашият уеб браузър. В този случай е възможно някой от услугите в нашите сайтове да не работят както се очаква.

За да научите повече за това каква информация може да събират трети страни през нашите уеб сайтове, моля посетете следните страници:
http://www.google.bg/privacypolicy.html
https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557
http://gemius.com/pl/privacy_policy
http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm


8.ДРУГИ


DIR.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

DIR.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. DIR.BG има право да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, представящи стоки, услуги, дейност на DIR.BG или трети лица.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на DIR.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
DIR.BG си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги. Да изтрие безплатна пощенска кутия, ако не е използвана в продължение на 3 месеца. Ако пощенска кутия е препълнена над съответна разрешена квота, ДИР.БГ ще преустанови входящата кореспонденция към пощенската кутия докато потребителя не вземе мерки за доплащане на необходимото дисково пространство или не освободи достатъчно такова чрез изтриване на входяща или изходяща кореспонденция в пощенската му кутия. ДИР.БГ си запазва по всяко време правото да отнеме правата за ползване на безплатни поддомейни на ДИР.БГ, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на нарушения на потребителското споразумение и ако услугата, базирана на тези поддомейни не е била актуализирана или контролирана през потребителска администрация (достъп през ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, съгласно т. 5) повече от 180 дни като в срок от 30 дни преди изтичането на 180 дневния срок ДИР.БГ ще прекрати видимостта към съответния поддомейн. Видимостта към ползваните поддомейни или домейни ще бъде ограничена или прекратена и в случай, че квотите на ползваните услуги са превишени до момента на привеждането им в съответствие с параметрите на ползваните услуги. Дир.БГ си запазва правото да отнема заети от потребители поддомейни, имащи административен характер за работата на ДИР.БГ. При констатиране на поддомейн по предходната точка ДИР.БГ изпраща до потребителя уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия поддомейна потребител на оставените от него при регистрация e-mail адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без ДИР.БГ да има задължението да издирва други негови контакти.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че DIR.BG е свързан с тази мрежа, DIR.BG не гарантира, че потокът информация към и от DIR.BG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА „ДИР.БГ” АД „НАЙ-КРАСИВА АБИТУРИЕНТКА”


I. Предмет на общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ДИР.БГ"АД, ЕИК 130243596, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Данаил Дечев” № 7 (наричано по-долу „Дружество/то” или „Организатора/ът”) и участниците в конкурса „Най-красива абитуриентка”, организиран от Дружеството (наричан по-долу „Конкурса”).

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на всички участници в Конкурса. Участник в Конкурса е всяко лице, което e постави отметка пред "Съгласен съм с условията за ползване", натисне бутона "Направи публична" и изпрати своя снимка/и за участие в Конкурса. По този начин участникът в Конкурса изразява изричното си съгласие с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
(2) Дружеството публикува настоящите Общи условия на сайта www.dir.bg, заглавната страница или на подстраница на сайта (заедно и по отделно по-долу „сайта”). Дружеството има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна Дружеството уведомява за измененията и допълненията всички предходни, настоящи и бъдещи участниците в Конкурса чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.
(3) В случай че участникът не е навършил 18 години, то изпращането на снимка може да бъде извършено само със съгласието на родителите или попечителите му.

II. Правила и изисквания по отношение на участниците. Отстъпване на права за използване на защитени обекти по ЗАПСП в полза на Дружеството

Чл. 3. Участникът се съгласява доброволно да участва в Конкурса. За участието в Конкурса не се дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация. Участникът приема по своя воля всички трудности, рискове и неудобства, свързани с участието си в Конкурса и поема за своя сметка всички разходи и разноски, свързани с участието си в Конкурса и изпълнението на задълженията по настоящите общи условия.

Чл. 4. Участникът се съгласява да спазва инструкциите на Дружеството във връзка с участието си в Конкурса и изпълнението на своите задължения по настоящите общи условия. Дружеството определя самостоятелно правилата за избор на участника, който печели Конкурса. Решението за избор на участника, който печели конкурса, е окончателно и не подлежи на оспорване или преразглеждане. Участникът приема, че дори да бъде включен в Конкурса, Организаторът не е задължен да проведе Конкурса и/или да излъчи победител в Конкурса.

Чл. 5. (1) Участникът предоставя верни и точни лични данни и информация за участието си в Конкурса. В случай, че предоставените лични данни или информация са неистински и/или участникът не спази която и да е от клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството има право да го лиши от участие в Конкурса, да го лиши от възможността да спечели Конкурса и/или от каквато и да е награда в Конкурса, ако има такава.
(2) Дружеството има право да използва личните данни на участника като с приемането на настоящите Общи условия по реда на чл. 2 участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Дружеството за целите на участието му в Конкурса и изпълнението на настоящите Общи условия, както и да бъдат публикувани и разгласявани на трети лица за целите на Конкурса и неговото популяризиране и реклама, за популяризиране на спечелилия Конкурса участник, за популяризиране и реклама на Дружеството и неговата дейност.
(3) Дружеството има право да разкрива лични данни на участника на държавни органи и длъжностни лица във връзка с изпълнение на законовите си задължения, както и в други случаи, предвидени в закона или за изпълнение на настоящите Общи условия.
(4) Дружеството има право да предоставя лични данни на участника на своите служители и подизпълнители във връзка с Конкурса и дейността си по администрацията на сайта и/или изпълнението на настоящите Общи условия.

Чл. 6. Организаторът може да прави публични заявления, обяснения и съобщения, каквито намери за добре относно изпълнението или неизпълнението на Общите условия от страна на участника и/или на регламента и правилата на Конкурса.

Чл. 7. (1) Като част от условията за участие в Конкурса участникът публикува или предоставя за публикуване на сайта фотографско/и произведения, на които участникът е заснет/изобразен (по-долу „снимка/и”).
(2) С поставяне на отметка пред "Съгласен съм с условията за ползване" и натискане на бутона "Направи публична" участникът се съгласява и отстъпва на Дружеството всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху публикуваните снимки, както и изключителното право Дружеството да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.
(3) Използването по смисъла на ал. 2 включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване, включително и в Интернет, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, внос и износ, съхранение в архива и базата данни на сайта, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица.
(4) Поради естеството на използване на снимките авторът може да не бъде обозначаван при използването.
(5) За използването на снимките по смисъла на този член и по какъвто и да е начин в Конкурса на участникът не се дължи заплащане на възнаграждение. С участието си в Конкурса участникът получава възможност за популяризиране чрез сайта на Дружеството в рамките и при условията на Конкурса и настоящите Общи условия.
(6) Участникът се задължава, декларира и гарантира, че:
1. е автор на снимките или е получил от автора на снимките съгласие за публикуване на снимките на сайта за участието му в Конкурса съгласно настоящите общи условия, както и че авторът на снимките е дал съгласието си за отстъпване в полза на Дружеството на правата по този член. Участникът се задължава да посочи на Дружеството автора на снимките;
2. снимката не съдържа насилие, унижение на човешкото достойнство, не засяга по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на лице, не накърняване на правата и доброто име на другиго;
3. снимката не е с порнографско съдържание;
4. снимката не съдържа обида на религиозна основа и не съдържа религиозна агитация;
5. снимката не нарушава права и законни интереси на друго лице;
6. снимката не подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак и не съдържа каквато и да е форма на дискриминация;
7. снимката не застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
8. използването на снимката по смисъла на настоящите Общи условия, снимката и съдържанието й не нарушават действащото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала или добрите нрави;
9. снимката не съдържа рекламни материали или съобщения.
(7) В случай на нарушение на този член участникът поема за своя сметка цялата отговорност и заплаща наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, глоби и имуществени санкции, както и всички вреди и разноски, настъпили за Дружеството.
(9) Дружеството не е задължено да публикува на сайта или използва по какъвто и да е начин снимките. Дружеството има право да премахне от сайта всяка снимка по своя преценка.

Чл. 8. (1) Участникът се задължава за периода на Конкурса и в случай, че спечели конкурса, след този период за срок до три години, да бъде на разположение на Организатора и неговия екип за провеждането на Конкурса и за неговата публична промоция и реклама (включително интернет, телевизионни, радио промоции, участия в различни предавания, интервюта и публикации в печатните и интернет медии, мероприятия, както и всякакво друго популяризиране на Конкурса и неговите следващи издания, в сайта, други медии и като част от публични мероприятия.
(2) Участникът има право да откаже участие в популяризирането на следващи издания на Конкурса, ако е в невъзможност да участва. В този случай страните могат да уговорят удобно за двете страни време за участие, доколкото това е възможно.
(3) Участникът ще положи най-добрите си усилия в интервютата по ал. 1 да участват членове на неговото семейство, близки, колеги и приятели, доколкото това е възможно, по начин който Организаторът прецени за подходящ.

Чл. 9. (1) Популяризирането на Конкурса и на участниците в него, включително на спечелилия участник, както и всяка реклама, промоция, публикация, предаване относно участието в Конкурса и самия Конкурс са изцяло под контрола на Дружеството и могат да бъдат извършвани само с предварителното изрично съгласие на Дружеството.
(2) За срока до една година след провеждането на Конкурса контактите на спечелилия участник с медии, участията му в телевизионни и радио- предавания, публикации за или с участието на спечелилия участник, публични събития и мероприятия с участието на спечелилия участник се извършват само след предварителното изрично съгласие на Дружеството. Спечелилият участник се задължава при участия в медии да посочва/споменава, че организатор на Конкурса е Дир.БГ.
(3) В случай на нарушение на предходните алинеи участникът поема за своя сметка цялата отговорност и всички вреди, настъпили за Дружеството.

Чл. 10. За срока до една година след провеждането на Конкурса всяко участие на спечелилия участник в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми) и/или като рекламно лице и за други подобни ангажименти, свързани с рекламирането на продукти, услуги или марки на трети лица се договаря само след предварителното съгласие и с участието на Дружеството.

Чл. 11. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че не е налице договор или друго споразумение между него и трето лице, което да препятства изпълнението на настоящите Общи условия и няма да поема задължения, които да възпрепятстват изпълнението им.

Чл. 12. Участникът се задължава да не уврежда доброто име на Дружеството.

Чл. 13. Участникът няма право да възпрепятства или спира по какъвто и да е начин провеждането н Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 14. (1) Участниците имат право да искат от Дружеството информация за Конкурса и условията за провеждането му.
(2) Участниците имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

Чл. 15. (1) При ползването на сайта за целите на Конкурса участниците се задължават да не нарушават права и интереси на Дружеството и на трети лица и да не извършват злонамерени действия.
(2) „Злонамерени действия” по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.
(3) Участниците се задължават да не извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до манипулиране на резултата от Конкурса или да възпрепятстват неговото провеждане.

Чл. 16. Участникът носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и участието си в Конкурса и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

III. Ограничаване на отговорността

Чл. 17. (1) Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(2) Правилата на Конкурса се определят изцяло по преценка на Дружеството.

Чл. 18. (1) Дружеството не носи отговорност за:
1. невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Дружеството на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;
2. функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;
3. евентуално наличие на „вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;
4. злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;
5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството. Извън контрола на дружеството е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.
(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.
(3) Дружеството не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта.

VI. Други

Чл. 19. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 20. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Чл. 22. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.05.2017г.


Следва адрес на администратора и поддържащият екип.
е-mail : support@dir.bg

Последна актуализация на 17.05.2017 година.